01. IMG_2596 MO103. IMG_2603 MO02. IMG_2598 MO

Honosné měšťanské domy v Havelské ulici někdejšího HAVELSKÉHO MĚSTA patří k nejcennějším skvostům centra Prahy. Tzv. HAVELSKÉ MĚSTO, nebo také NOVÉ MĚSTO OKOLO SV. HAVLA, založil roku 1232 z pověření Václava I. mincmistr království českého EBERHARD. Bylo svébytným městem s opevněním a vlastní právním řádem a správou. Jinými slovy, bylo městem ve městě. Dnešní Havelská ulice s HAVELSKÝM TRŽIŠTĚM je poměrně úzkou silnicí se stánky trhovců, nicméně až do 15. století bylo tržištěm v tom pravém slova smyslu. Vše změnila výstavba kotců a následný vznik dvou samostatných ulic HAVELSKÁ a RYTÍŘSKÁ. I z toho důvodu v první jmenované ulici nalezneme nádherné loubí, dodnes zčásti gotické. Měšťanské domy, z nichž nejkrásnějším je DŮM U BRUNCVÍKA, se pyšní famózními renesančními okny z poloviny 16. století.mezi

Opulent burgher houses in Havelská Street of former Havelské město (Havelské town) belong to the most valuable gems of Prague centre. So called HAVELSKÉ MĚSTO or NOVÉ MĚSTO OKOLO SV. HAVLA (New Town around St. Havel) was founded by the master of mint of the Czech Kingdom called EBERHARD and it was authorised by the Czech king Václav I. It used to be an autonomous town with its own fortification and its own laws and administration. In other words, it used to be a town within a town. Today’s Havelská Street with HAVELSKÉ TRŽIŠTĚ (Havelské Market Place) is relatively narrow street with marketeers’ stalls. However, until the 15th century it used to be a real market in the literal meaning of this word. Everything was changed by building of “kotce” (small shops for drapers) and by the consequent formation of two independent streets HAVELSKÁ and RYTÍŘSKÁ. This is also the reason why we may find beautiful arcades in the first one of them which even until today partly remained in the Gothic style. The burgher houses (the most beautiful one of them is the DŮM U BRUNCVÍKA – The house at Bruncvik) boast with their phenomenal renaissance windows from the first half of the 16th century.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2015