Bohemian Symphony
Bohemian Symphony

U bílého beránka

posted on April 3rd, 2015

IMG_2466 MAKY OREL IMG_2471 MAKY OREL beránek bílý1

A opět se vracíme do Nerudovy ulice, lépe řečeno na ÚVOZ, k domu číslo 12. Zde nás čeká měšťanský dům U BÍLÉHO BERÁNKA. Kořeny tohoto původně renesančního domu sahají až do druhé poloviny 16. století, následně přestavěného do barokní podoby  v první polovině 18. století. Mezi okny, na fasádě z roku 1912, trůní bílý beránek s mašličkou. Je to ale skutečně beránek? Není to spíš, dle výkladu ikonografie a symboliky, skopec? Vztažená přední nožka, bílé rouno a pootočená hlavička svědčí o beránkovi – symbolu něhy, čistoty a pokory.  Však obrovské rohy svědčí o skopci – symbolu mužné síly, energie a schopnosti plodit. Jednoznačnou odpověď Vám bohužel nedám. Prvně byl bílý beránek zmíněn již v roce 1608 v ubytovací knize Hradčan a Malé Strany. Do roku 1912 fasádu zdobila plastika beránčí hlavy. A o dnešní podobu plastiky se roku 1966 zasadil sochař VINCENC VINGLER.mezi

And here we are, back to Nerudova Street again or to be exact, back to ÚVOZ, to a house with number 12 on it. A burgher house, U BÍLÉHO BERÁNKA (At the White Lamb), awaits us there. The roots of this originally renaissance house go to the second half of the 16th century. It was consequently rebuilt into baroque style at the first half of the 18th century. The façade section, right between the windows, is dominated by the white lamb with a little ribbon. However, is that really a lamb? Isn’t that, in fact, according to the iconographic interpretation, rather a ram? Stretched front leg, white fleece and turned head suggest it is a lamb – the symbol of tenderness, purity and humbleness. The giant horns, on the contrary, suggest that it may be a ram – the symbol of masculine power, energy and ability to reproduce. And what’s the true answer? Unfortunately, I can’t tell you that. The white lamb was first mentioned in 1608 in the „lodging book” of Hradčany and Malá Strana. Until 1912, the house façade was decorated by only a lamb head. Today’s appearance of this sculpture was put through by a sculptor VINCENC VINGLER.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2015

Valkounský dům

posted on January 30th, 2015

IMG_2550 MAKY OREL meduza

Pro původně gotický, následně renesanční a nakonec barokní dům s MEDŮZOU ve znaku se vžil název VALKOUNSKÝ DŮM. Jméno mu na počátku 17. století dal jeho tehdejší majitel BOHUCHVAL rytíř VALKOUN Z ADLARU. Nic na tom nezměnil ani významný český architekt italského původu, JAN BLAŽEL SANTINI, který dům na počátku 18. století vlastnil a po němž zdejší hotel nese jeho jméno, tj. SANTINI RESIDENCE. Dům je zdoben bohatě dekorovaným průčelím, dozajista nepřehlédnutelným, na jehož podobě má svůj nepatrný podíl již zmíněný SANTINI. Levý vchod do domu zdobí RELIÉF MEDŮZY. Jejího významu se dopátráme jen stěží, pozornost z celé fasády má však nejvyšší.

mezi

The originally Gothic, consequently Renaissance and finally Baroque house with MEDUSA in its house sign became common with a name VALKOUNSKÝ DŮM (Valkounsky House). This name was given to it by its owner of that time – BOHUCHVAL, the knight VALKOUN of ADLAR. Nothing of that was changed by a Czech architect of Italian origin, JAN BLAŽEJ SANTINI, who owned the house at the beginning of the 18th century. For this reason, the hotel, located in this house, bears the name SANTINI RESIDENCE. The house has abundantly decorated frontage which surely stands out. Aforementioned Santini has a slight share on its appearance. The left entry is decorated by EMBOSSMENT OF MEDUSA. Its meaning is hardly possible to trace, even though it gets the highest attention of the entire façade.

 

photo by me © bohemiansymphony.net 2015

U Zlatého lva

posted on January 26th, 2015

01. IMG_2615 MO

DŮM v MELANTRICHOVĚ ULICI číslo 9 hlídá ZLATÝ LEV, král všech zvířat. Je jedním z více než šedesáti lvů, kteří zdobili průčelí pražských domů a společně s orlem a medvědem patřili mezi domovní znamení nejrozšířenější. Lev míval mnoho podob a mnoho výrazů, byť nejednoho z nich pohltila nicota; jen pramálo jich zdobí pražské ulice dodnes. Ten náš v zlatých tlapách svírá zlatý erb s prostou černou kotvou; jeho výraz je přátelský, až beránčí. V korálově rudém oválu ohraničeném zlatou stuhou zdobí dům původně gotický, renesančně přestavěný. Za klasicistní fasádou z roku 1800 se však skrývá novostavba z roku 1932.mezi

THE HOUSE in MELANTRICHOVA STREET number 9 is guarded by GOLDEN LION, the king of all the animals. He is one of the sixty lions which were used as decoration of the façades on houses in Prague and together with eagle and bear he used to belong to the most common house signs. The lions used to have many different appearances and expressions. However, many of them were engulfed by nothingness. Only very few of them still beautify the streets of Prague these days. The one we are talking about is clutching a golden coat of arms with a simple black anchor. His expression is friendly, maybe even as gentle as a lamb. In coral-red oval which is bordered by a golden ribbon, it decorates the house which had been originally gothic but later, it was rebuilt in renaissance style. However, 1800 classicistic façade conceals a modern house from 1932.

 

photo by me © bohemiansymphony.net 2015

Dům U Bruncvíka

posted on January 4th, 2015

01. IMG_2596 MO103. IMG_2603 MO02. IMG_2598 MO

Honosné měšťanské domy v Havelské ulici někdejšího HAVELSKÉHO MĚSTA patří k nejcennějším skvostům centra Prahy. Tzv. HAVELSKÉ MĚSTO, nebo také NOVÉ MĚSTO OKOLO SV. HAVLA, založil roku 1232 z pověření Václava I. mincmistr království českého EBERHARD. Bylo svébytným městem s opevněním a vlastní právním řádem a správou. Jinými slovy, bylo městem ve městě. Dnešní Havelská ulice s HAVELSKÝM TRŽIŠTĚM je poměrně úzkou silnicí se stánky trhovců, nicméně až do 15. století bylo tržištěm v tom pravém slova smyslu. Vše změnila výstavba kotců a následný vznik dvou samostatných ulic HAVELSKÁ a RYTÍŘSKÁ. I z toho důvodu v první jmenované ulici nalezneme nádherné loubí, dodnes zčásti gotické. Měšťanské domy, z nichž nejkrásnějším je DŮM U BRUNCVÍKA, se pyšní famózními renesančními okny z poloviny 16. století.mezi

Opulent burgher houses in Havelská Street of former Havelské město (Havelské town) belong to the most valuable gems of Prague centre. So called HAVELSKÉ MĚSTO or NOVÉ MĚSTO OKOLO SV. HAVLA (New Town around St. Havel) was founded by the master of mint of the Czech Kingdom called EBERHARD and it was authorised by the Czech king Václav I. It used to be an autonomous town with its own fortification and its own laws and administration. In other words, it used to be a town within a town. Today’s Havelská Street with HAVELSKÉ TRŽIŠTĚ (Havelské Market Place) is relatively narrow street with marketeers’ stalls. However, until the 15th century it used to be a real market in the literal meaning of this word. Everything was changed by building of “kotce” (small shops for drapers) and by the consequent formation of two independent streets HAVELSKÁ and RYTÍŘSKÁ. This is also the reason why we may find beautiful arcades in the first one of them which even until today partly remained in the Gothic style. The burgher houses (the most beautiful one of them is the DŮM U BRUNCVÍKA – The house at Bruncvik) boast with their phenomenal renaissance windows from the first half of the 16th century.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2015

Dům U bílé botky

posted on December 19th, 2014

01. IMG_2688 MO 02. IMG_2686 MO 03. IMG_2689 MO

Ševcovské řemeslo v ulici Karlova na Starém Městě pražském má za sebou dlouhou tradici. Již ve středověku dal jeden příslušník cechu ševcovského vedle druhého ulici jméno ŠEVCOVSKÁ a i na konci 18. století se stále mohla chlubit největším počtem ševcovských krámků v Praze. Kam oko pohlédlo, jedna botka vedle druhé zdobila domy v podobě vývěsního štítu. Však pouhé čtyři z nich se dočkaly domovního znamení. Jedna z nich, barvy bílé, zdobí průčelí domu U BÍLÉ BOTKY v Karlově ulici 4 dodnes. Pravda, tu naši pískovcovou botku datujeme teprve do roku 2000, kdy byla vytvořena dle návrhu Miroslava Hozy. Na jejím půvabu to však nic nemění.

mezi

Shoemaking in Karlova (Charles‘) Street at the Old Town of Prague has a very long tradition. One member of shoemakers’ guild then decided to name the street ŠEVCOVSKÁ (Cobblers / Shoemakers’) Since then, even at the end of the 18th century the street boasted the largest number of shoemakers’ workshops in Prague. Wherever one looked, the houses were adorned by the shoes as a form of a signboard. However, only four of them were lucky enough to receive house signs. One of them, it has white colour, decorates the facade of the house number 4 in Karlova Street. True that, the aforementioned white sandstone shoe dates only to year 2000, which was the year of its creation according to Miroslav Hoza’s design. Its charm remains unchanged.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2014

Facebook IconTwitter IconVisit me on Pinterest