Bohemian Symphony
Bohemian Symphony

Ministerstvo průmyslu a obchodu

posted on June 5th, 2015

01. AAA_1438 MO 02. AAA_1451 MO 03. AAA_1489 MO 04. AAA_1448 MO 05. AAA_1477 MO 06. AAA_1476 MO 07. AAA_1487 MO 08. AAA_1524 MO 09. AAA_1539 MO 10. AAA_1532 MO 11. AAA_1530 MO 12. AAA_1516 MO 13. AAA_1442 MO

Třetí a zároveň poslední ohlédnutí za prvním ročníkem festivalu OPEN HOUSE je věnováno MINISTERSTVU PRŮMYSLU A OBCHODU. Pohodlně se usaďte, prohlídka začíná. Výstavba této překrásné secesní budovy na pravém břehu Vltavy byla zahájena roku 1928, kolaudace proběhla roku 1934. O návrh se postaral Josef Fanta, významný český architekt. Kamenná fasáda je tvořena žulou a pískovcem, interiér je precizně úchvatný. Třípatrová budova ve svém středu skrývá vstupní vestibul a oválnou schodišťovou dvoranu obloženou mramorem. Na samém vrcholu se skrývá prosklená kopule, jejíž inspirace hirošimským prefekturním palácem realizovaným v letech 1912 – 1919 je evidentní. Stařičký a původní páternoster by pamětníci hledali marně, nahradil jej moderní výtah. I zbytek budovy stojí za to, architekt Fanta myslel snad na všechno. Reprezentační  prostory, salonky nebo pracovna ministra se mohou pyšnit mramorovým obložením stěn, kazetovými stropy, ozdobnými kovovými prvky i obložením z dubového dřeva.mezi

The third and also the last review of the first year of OPEN HOUSE festival is dedicated to MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU  (The Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic). Now just sit back and relax, the tour is about to star. The construction of the picturesque art-noveau building was initiated on the right bank of the Vltava river in 1928 and it was finished and approved in 1934. It was designed by a significant Czech architect Josef Franta. Stone façade consists of granite and limestone. The interior is precisely astonishing. This three-storey building has an entrance vestibule and an oval hall with stairs covered by marble. At the very top of the house, there is a glassed sphere which was evidently inspired by the Prefect Palace in Hiroshima built between 1912 and 1919. Nowadays, it is no longer possible to use the original vintage paternoster lift – it was substituted for modern type. The rest of the building is also worth seeing since the architect Franta thought of everything. The official areas, lounges or the minister’s office may boast with marble wall panelling, lacunar ceilings, decorative metal elements and even wooden panelling.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2015

Main Point Karlín

posted on May 29th, 2015

01. AAA_1318 MO 02. AAA_1310 MO 03. AAA_1283 MO 04. AAA_1288 MO 05. AAA_1329 MO 06. AAA_1359 MO 09. DSC09317 MO 08. DSC09316 MO07. AAA_1293 MO 10. AAA_1300 MO11. AAA_1336 MO

Nejlepší kancelářská budova roku 2012, vedená v barvách antracitové, stříbrné, černé, bílé a oranžové, se skví na pomezí starého Karlína a Rohanském nábřeží od července 2011. Je dalším z důkazů, že i v naší kotlině mohou vznikat projekty architektonicky líbivé, kvalitní a k životnímu prostředí šetrné. MAIN POINT KARLÍN zapadá do okolního prostředí přirozeně a nesnaží se dominovat na úkor okolí. Je zářným příkladem mnoha současným projektům, které vznikají bez uvážení a ve snaze vytěžit z prostoru co nejvíc. Vzpomeňte se na obludné QUADRIO na pražské Národní třídě…

MAIN POINT KARLÍN navrhla česká architektonická kancelář DaM a nyní je sídlem generálního ředitelství pojišťovny Kooperativa a ČPP. Na první pohled zaujme oble tvarovanou fasádou, ve vnitřku prosklenou, zvenčí osazenou barevnými vertikálními lamelami. Zvolené zabarvení ohleduplně doplňuje barvy okolních karlínských staveb. Fasádní pilíře fungují jakou slunolamy, chlazení budovy zajišťuje proplachovací kanál z Vltavy. Díky oválně tvarovaném atriu uprostřed objektu, a i díky velkoryse velkým francouzským oknům,  je do všech koutů budovy zajištěn dostatečný přísun denního světla.

Během prohlídky jsme měli tu možnost navštívit vstupní lobby, kavárnu a úchvatnou galerii obrazů. Nejvyšší patro se pochlubilo pracovnou generálního ředitele, zasedacími místnostmi a odpočinkovou terasou se zahradou. MAIN POINT KARLÍN, dnes známý pod názvem VIG ČR – VIENNA INSURANCE GROUP, ve všech ohledech uchvátil. Je to kvalitní a krásná budova postavená s nejvyšší péčí a precizností. Je radost na nic pohledět a je radost trávit čas v jejích útrobách. Není nadsázkou říci, že budov jí podobných je poskrovnu. V Evropě všehovšudy pouhých deset – pokud jde o ohleduplnost k životnímu prostředí, využití energie, kvality vnitřního prostředí, unikátní obvodový plášť nebo chlazení říční vodou, nemá v tomto ohledu dokonce konkurenta.

mezi

The best office building of 2012 with anthracite, silver, black, white and orange colours shines on the border between old Karlín (district of Prague) and Rohanské nábřeží (Rohanské embankment). It has been there since 2011. It proves that quality, architecturally attractive and environmentally friendly projects may be realised even in our country. MAIN POINT KARLÍN naturally fits into its surroundings but it does not try to dominate it. It sets an illustrious example for many other current projects which are created without considerations, trying to exploit the area as much as possible. Just remember hideous QUADRIO at Národní třída in Prague…

MAIN POINT KARLÍN was designed by Czech architect agency DaM and currently, it is the headquarters of Kooperativa and ČPP insurance companies. The building will immediately capture your attention by its rounded facade, which is glassed-in form the inside and with colourful vertical lamellas attached to it from the outside. This colouring complements the colours of other buildings in Karlín. The facade pillars also function as shaders. The cooling is provided by means of water channel from the Vltava river. Thanks to the oval atrium, which is in the middle, and to generously designed french windows, each spot in the house gets sufficient supply of daylight.

During the tour, we had an opportunity to visit the lobby, café and magnificent art gallery with paintings. The highest floor boasts with the CEO’s office, board rooms and relaxing terrace with a garden. MAIN POINT KARLÍN, today known also under the name VIG ČR – VIENNA INSURANCE GROUP is astonishing in many ways. It is a quality and beautiful house which was built with utmost care and precision. It is a pleasure to look at it and to spend time in its interior. It is not an exaggeration to say, that there are not many other buildings like this one. In Europe, there are mere ten of them. In terms of environmental friendliness, energy efficiency, interior quality, unique external cladding or cooling by water from the river, this building has no competition.

 

photos by me  © bohemiansymphony.net 2015

Danube House

posted on May 25th, 2015

01. AAA_1354 MO 02. AAA_1353 MO1 03. AAA_1349 MO 04. AAA_1358 MO 05. AAA_1395 MO 06. AAA_1390 MO 07. AAA_1397 MO 08. AAA_1398 MO 09. AAA_1408 MO 10. AAA_1296 MO 11. AAA_1335 MO 12. AAA_1363 MO

Třetí víkend měsíce května se všem milovníkům pražské architektury naskytla skvělá příležitost navštívit útroby více jak třiceti architektonicky unikátních objektů hlavního města. Výběr byl široký. Oko potěšit a zvědavost ukojit měly tu moc stavby historické, současné, z počátku 20. století a z éry komunismu. Účast majitelů zúčastněných objektů byla čistě dobrovolná a já jim tímto děkuji. Řadě zvědavců dovolili, včetně mě, nahlédnout za jindy nepřístupné brány, kolem nichž běžně chodíme, ale nikdy nenahlédneme. Dík patří i pořadatelům, kteří tento skvělý projekt přivezli i k nám do republiky. Na mě zbývá úkol zdaleka nejsnazší – podělit se s Vámi o fotoreportáže z míst, která jsem měla tu možnost navštívit. Když nepočítám Tančící dům, na jehož frontu nám už nezbylo času, hledáček fotoaparátu si našel objekty tři. Jako první přehlídku otevírá…

DANUBE HOUSE z dílny amerického ateliéru KOHN PEDERSEN FOX ASSOCIATES patří mezi dominanty Rohanského ostrova v pražském Karlíně již od roku 2003. Tato jedinečná nízkoenergetická budova, většinou zasvěcená kancelářím,  je pojmenována po řece Dunaj. Její trojúhelníkový půdorys s ostře řezanou „přídí“ je nepřehlédnutelný. Není náhodou, že připomíná loď; kdysi se v těchto místech nacházel hlavní pražský přístav. Tato stavba, honosící se titulem BUDOVA BUDOUCNOSTI roku 2003, je vybavena technologicky unikátním systémem klimatizace, tzv. záplavovým větráním. Fasádu zdobí čínský pískovec a atypicky řasené okenní konstrukce. Atriu, běžně přístupnému veřejnosti, vévodí prosklená střecha, kanceláře, schodiště, lávky a dokonce i výtahy. Trpíte-li závratí, nic pro Vás… Malou zajímavostí na závěr je kompletně funkční a identický mini bratříček otáčivé hlavy FRANZE KAFKY od Davida Černého.

mezi

On the third weekend of May, all the architecture enthusiasts had a wonderful opportunity to visit the interiors of more than thirty architectonically unique objects in the capital city. The choice was very wide. One could please their eyes and satisfy their curiosity by buildings both historical and current, either from the beginning of the 20th century or from the communist era. The owners of the building participated on pure voluntary basis for what I would like to thank them. The number of “rubbernecks” – including myself – were allowed to peek behind usually-closed gates, around which we normally walk around but we are never given a chance to look inside. My gratitude goes also to those organisers who had brought this wonderful project even to our country. So now, I have the easiest job to share my photo reports from the places which I had an opportunity to visit with you. Not counting the Dancing house, where the queue was impossible, my camera’s viewfinder captured thee objects. The first one to open the show is…
DANUBE HOUSE from the American atelier of KOHN PEDERSEN FOX ASSOCIATES has belonged to the dominant features of the Rohanský ostrov (Rohansky Island) in Prague’s district of Karlín since 2003. This unique low-energetic building – mostly dedicated to the offices – is named after the river of Danube. Its triangular shape with sharp “bow” is not possible to overlook. It is not a coincidence that it reminds one of a ship. Formerly, there used to be the main Prague port. The building, flattering itself by the title BUILDING OF THE FUTURE of 2003, is equipped by so called flood ventilation. The façade is decorated by Chinese limestone and atypically frilled window structures. The atrium, normally accessible to the public is dominated by the glassed roof, offices, staircases, footbridges and even by lifts. If you suffer from dizziness, it is not for you. A little point of interest for you to finish with. There is also a complete, functional and identical “mini-copy” of FRANZ KAFKA’s turning head by David Černý.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2015

Dům U bílého anděla

posted on May 11th, 2015

003. IMG_2510 MAKY OREL003. IMG_2513 MAKY OREL

Jednoduchá fasáda, socha anděla a pamětní deska. Toť tři poznávací znamení domu v NERUDOVĚ ULICI číslo 35, známém pod názvem DŮM U BÍLÉHO ANDĚLA. Původně barokní dům se zachovalými gotickými sklepy byl postaven kolem roku 1870. Krášlí jej barokní socha půvabného anděla s olivovou ratolestí v levé ruce. Pamětní deska nese jednoduché poselství – v letech 1866 až 1872 zde během svých univerzitních let bydlel EMIL HOLUB, český cestoval, africký etnograf a lékař.mezi

A simple facade, a statue of an angel and a plaque. These are the three recognition signs of the house in NERUDOVA STREET, number 35, which is known as DŮM U BÍLÉHO ANDĚLA (The House at the White Angel). Originally Baroque house with preserved Gothic cellars was built around year 1870. It is beautified by a Baroque statue of a graceful angel with an olive twig in its left hand. The plaque bears a simple message – EMIL HOLUB, Czech traveller, ethnographer of Africa and a doctor lived there between years 1866 and 1872.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2015

Dům U Samuela

posted on April 15th, 2015

02. IMG_2578 MO 03. IMG_2579 MO

Jedno z nejpoutavějších a nejkrásnějších domovních znamení naleznete v ulici Na můstku 4, frekventované to tepně města. Zaměřím se na gotický dům z druhé poloviny 14. století, kterému se říká U SAMUELA. Barokní znamení znázorňuje biblický výjev, tj. proroka Samuela pomazávajícího chlapce Davida na krále. Tak tomu bylo a je od roku 1717. Však dům si domovní název vysloužil díky jinému Samuelovi. Roku 1530 dům zakoupil Samuel Huba a již o pár desítek let později domu neřekl nikdo jinak než DŮM U SAMUHELA. Neznalost biblické ikonografie ale způsobila, a to po několik generací, že se domu začalo říkat U IZÁKA. Důvod? Ze Samuela se stal Abrahám a z aktu pomazání vražda vlastního syna.mezi

One of the most eye-catching and the most beautiful house signs may be found in the Na můstku Street, number 4. This street is a busy artery of the city. I will focus on one Gothic house from the second half of the 14th century which is called U SAMUELA (At Samuel). Its Baroque house sign depicts a biblical scene in which Samuel anoints a boy David to become the king. That has been truth since 1717. However, the house also owes its name to another Samuel. In 1530 the house was bought by a man Samuel Huba and a few decades later, nobody would call about the house with other name as the HOUSE AT SAMUHEL. Ignorance of biblical iconography also caused that for a few generations the house was mentioned as U IZÁKA (At Isaac). The reason for that? Samuel was mistaken for Abraham and the act of inunction became the murder of his own son.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2015

Facebook IconTwitter IconVisit me on Pinterest